പുതിയ ദിവസം.my diary. khaleelshamras

ഓരോ ദിവസവും
അടുത്ത ദിവസത്തിന്
വിലപ്പെട്ട ഒരു പാഠം
ഭാക്കിയാക്കും.
അത് പരാജയത്തിൽ നിന്നോ
സമയത്തിൽ നിന്നോ ആവാം.
നെഗറ്റീവിൽ നിന്നോ
പോസിറ്റീവിൽ നിന്നോ
ആവാം.
ഏതാണെങ്കിലും
അത് നൽകുന്ന
നല്ല പാഠം പകർത്തിവേണം
പുതിയ ഓരോ ദിവസത്തിലും
ചുവടുവയ്പ്പ് വെക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്