വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലെ
വൈകല്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക.
എന്നിട്ട് അവയെ
കണ്ടെത്തി സ്വയം
തിരുത്തുക.
വിമർശനങ്ങൾക്ക്
ചെവികൊടുക്കുക.
മറ്റുള്ളവർ എന്താണ്
നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
എന്ന് പ്രത്യേകം
ശ്രദ്ധിക്കുക.
അതിലൂടെ
നിന്റെ വ്യക്തിത്വ വൈകല്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras