തീരുമാനങ്ങൾ ആവുന്ന ഇന്ധനം.my diary. khaleelshamras

തീരുമാനങ്ങൾ
നിന്നെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന
ഊർജ്ജമാണ്.
നിന്റെ ഏകാന്തതയുടെ
ടാങ്കിൽ നിന്നും
നീ നല്ല തീരുമാനങ്ങളാവുന്ന
ഇന്ധനം നിറക്കുക.
പിന്നീട് സമയമാവുന്ന
വാഹനത്തിൽ കയറി
ജീവിതമാവുന്ന വഴികളിലൂടെ
സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ
ആ ഇന്ധനത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ
ബ്രെയ്ക്ക് ഇടേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ
ബ്രെയ്ക്ക് ഇട്ട്
വേഗത വേണ്ടയിടത്ത് കുട്ടി
കുറക്കേണ്ടയിടത്ത് കുറച്ച്
നിർത്തേണ്ടയിടത്ത് നിർത്തി
മുന്നോട്ട് നയിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്