അടുക്കും ചിട്ടയും.my diary. Khaleelshamras

ജീവിതത്തിൽ എന്തിനും
എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കേണ്ട
ഒന്നാണ് അടുക്കും ചിട്ടയും.
അത് വിജയിയുടെ
ലക്ഷണമാണ്.
പലർക്കും പലപ്പോഴാം
തങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം
വേണ്ടപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ
പരുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി
വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു.
അങ്ങിനെ ഒരു പാട്
സമയനഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
സ്വന്തം ബാഗ്, മേശ, മുറി ,വാഹനം
എല്ലാമെല്ലാം അടുക്കും
ചാട്ടയോടെ ഒതുക്കി വെക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്