സ്നേഹത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക.my diary. khaleelshamras

സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു
മനസ്സുമുണ്ടാവില്ല.
ഏതൊരു വ്യക്തിയിലേയും
സ്നേഹത്തിലേക്ക് മാത്രം
നിന്റെ മനസ്സിനെ
കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
അയാൾ ചുണ്ടുകൊണ്ട്
നിന്നോട് കോപിക്കുകയാണെങ്കിൽ
പോലും
അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ
സ്നേഹത്തിലേക്ക്
മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക.
അത് കാണുക.
അതിനെ ശ്രവിക്കുക.
അനുഭവിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്