എല്ലാം എല്ലാവരോടും പങ്കു വെക്കേണ്ടതില്ല.my diary. khaleelshamras

എല്ലാം എല്ലാവരോടും
പറയേണ്ട കാര്യമില്ല.
നീ നല്ല ഉദ്യേശ്യത്തോടെ
പറഞ കാര്യങ്ങളെ
ചിലർ നിന്നെ തന്നെ
പരിഹസിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാക്കും.
മറ്റു ചിലർ
നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ
എന്തെങ്കിലും
പോരായ്മകൾ കണ്ടാൽ
അവയെ നീ പറഞ്ഞ
കാര്യങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്തും.
ഇത്തരം വ്യക്തികളെ
കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള
അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക.
അവർ അത് വെച്ച് നിന്നെ
പരിഹസിക്കുമ്പോൾ
നീ നിരാശനാകാനും
ആ നല്ല ഗുണങ്ങളിൽനിന്നും
പിന്തിരിയാനും
സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്