സമയമില്ല.my diary. khaleelshamras

ഒരു കാര്യത്തിനും
സമയമില്ല എന്ന്
ഒരിക്കലും പറയാതിരിക്കുക.
നിന്റെ സമയം
വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ
പാകത്തിൽ ആ
കാര്യത്തോട്
നിനക്ക് താൽപര്യം
വന്നിട്ടില്ല എന്നു മാത്രം പറയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്