സ്വയം പുകഴ്ത്തൽ.my diary. Khaleelshamras

നിന്റെ വാക്കുകൾ
നിന്നെ സ്വയം
പുകഴ്ത്താനും
മറ്റുള്ളവരെ
ചെറുതാക്കി
കാണിക്കാനും ഒക്കെ
ഒരു പ്രേരണ നിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുമുണ്ടാവും
പക്ഷെ അതിന് വഴങ്ങരുത്.
ശ്രാദ്ധാക്കൾ നിന്നെ
എങ്ങിനെ കാണുന്നുവെന്നതാണ്
നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
അവരുടെ മനസ്സിൽ
നീ പരിഹാസ്യനാവുന്നുണ്ടോ
എന്നും
നല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കുറിച്ച്
ഭീകരമായ ചിത്രമാണോ
വരക്കപ്പെടുന്നത് എന്നും
പരിശോധിക്കുക.
എപ്പോഴും സ്വയം പൊക്കി
സംസാരിക്കുന്നവരെ
കുറിച്ച് ഇത്തരം ഒരു ചിത്രം
തന്നെയാണ് അവരുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ ഉണ്ടാവുക
എന്ന വലിയ സത്യം
എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം.
മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നവരെ
സമുഹം എറ്റവും
നീചരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്
എന്നതും
നീ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്