നല്ല വായന.my diary. khaleelshamras

നല്ല വായന
നിന്റെ മനസ്സിന്
ഊർജവും പോഷകവും
പകരുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ്.
ഓരോ പകലിന്റെ
തുടക്കത്തിലും
അവ സേവിക്കുക.
നിന്റെ ഓരോ കാര്യത്തിലും
ശരിയായ വളർച്ച
കൈവരിക്കാൻ
നല്ല വായന അനിവാര്യമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്