സ്വാർത്ഥതയുടെ കാലം.my diary. khaleelshamras

എല്ലാം സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കു
വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ്
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ
പ്രത്യേകത.
കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ,
സാമുഹിക ബന്ധങ്ങൾ
സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവയൊക്കെ
ഓരോരോ വ്യക്തിയും
സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കായി
സ്നേഹത്തോടെ
ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ
ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ.
നല്ലതെന്ന് പറഞ്
പല കെണികളിലും
പെട്ടു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്