അന്തരീക്ഷം.my diary. khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
വ്യത്യസ്തരാണെന്ന പോലെ
അവരുടെ മനസ്സുകളും
വിഭിന്നമാണ്.
ഓരോ മനസ്സിലേയും
അന്തരീക്ഷവും വിഭിന്നമാണ്.
ആ അന്തരീക്ഷത്തിനനുസരിച്ചാവും
അവരുടെ പുറം ലോകത്തോടുള്ള സമീപനങ്ങൾ.
അവക്ക് നിന്റെ
അന്തരീക്ഷവുമായി
ഒരു ബന്ധവുമില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്