രാഷ്ട്രീയത്തിന് രോഗം.my diary. khaleelshamras

രാഷ്ട്രീയത്തിന്
അതി മാരകമായൊരു രോഗം
ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യരും
കള്ളൻമാറും
അതിനെ കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുന്നു.
നല്ലൊരു ശതമാനം
അണികളും
ശത്രുപക്ഷത്തെ ചിന്തകളിൽ
പ്രതിഷ്ടിച്ച്
മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും
ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട്
അതി മാരകമായ
ഈ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടാതിരിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.
രാഷ്ട്രീയം വേണം
പക്ഷെ അത് രോഗ വിമുക്തമായിരിക്കണം.
ശത്രു കേന്ദ്രീകൃതമാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras