പഴയ കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക്.my diary. khaleelshamras

പഴയ കലാലയ ജീവിതത്തിലേക്ക്
തിരിച്ചു പോവാനുള്ള
എളുപ്പവഴി
വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക
എന്നതാണ്.
ചെറു ക്ലാസിലെ
കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ
അതാത് ക്ലാസിലൂടെ
നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മെ
നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്