വിഷയങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

പലർക്കും അവരുടെ
മനസ്സിൽ മുമ്പേ
എഴുതിവെക്കപ്പെട്ട
ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ
ഉണ്ട്.
ഏതൊരു ചർച്ചയിലും
അത്തരം വിഷയങ്ങൾ
മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള
ഒരു പ്രവണത അവരിൽ
ഉണ്ടാവും.
ഏതൊരു മനുഷ്യനേയും
ജീവിത രംഗങ്ങളേയും
വീക്ഷിക്കുമ്പോഴും
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ
പിന്നാമ്പുറത്ത്
അത്തരം ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടാവും.
അവരുടെ മനസ്സ് തയ്യാറാക്കി
കൊടുത്ത വിഷയങ്ങൾ
പലപ്പോഴും
മനുഷ്യരെ ശത്രു പക്ഷത്ത്
നിർത്തിയവയും
പല മാനദണ്ഡങ്ങളാലും
മനുഷ്യരെ പരസ്പരം
പലതായി  വേർതിരിച്ചവയും
ആണ് എന്നതാണ് സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്