ചീത്ത മനുഷ്യർ.my diary. khaleelshamras

ചീത്ത മനുഷ്യർ
തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും
കോപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
അവർ സമൂഹത്തിൽ
നല്ല വ്യക്തിയായി
അഭിനയിക്കും.
അവർക്ക് ചീത്ത പറയാനും
തർക്കിക്കാനും
പാകത്തിലുള്ള ഇരകളെ
കിട്ടിയാൽ ഈ വ്യക്തിത്വ
വൈകല്യം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.
സമുഹത്തിൽ നല്ല പിള്ള ചമയുമെങ്കിലും
ഉള്ളിൽ സമൂഹത്തേയും
വിമർശിക്കും.
അങ്ങിനെയൊക്കെയാണോ
നീ
എപ്പോഴും പരിശോധിക്കുക.?

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്