ഊർജ്ജം തിരിച്ചുവിടുക.my diary. khaleelshamras

എല്ലാവരിലും
അവരെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന
ഊർജ്ജമുണ്ട്
പക്ഷെ പലരും
ആ ഊർജ്ജം
തികച്ചും അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട്
നയിക്കാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നുവെന്നതാണ്
സത്യം.
ആ ഊർജ്ജം
അതേ ശക്തിയിൽ
ആവശ്യമായ മറ്റൊന്നിനായി
വിനിയോഗിക്കാൻ
കഴിയുക
എന്നതാണ് വിജയിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras