വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക.my diary. khaleelshamras

മാറിമറിയുന്ന വികാരങ്ങൾ.
വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ
കഴിയാതെ
ജീവിതത്തെ സംഘർഷ പുരിതമാക്കുന്ന
ചിലർ.
വികാരങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ
സഹിച്ച്
സമാധാന ജീവിതം നയിക്കുന്ന
ചിലർ.
അവർക്കിടയിലൂടെ
നീയും നിന്റെ ജീവതവും
കടന്നു പോവുമ്പോൾ
അവ നിരീക്ഷിക്കുക.
അവരുടെ
വികാരങ്ങളേയും
ജീവിതത്തേയും
നിരീക്ഷിക്കുക.
അതിൽ നിന്നും
പഠിക്കുക.
വികാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ
പഠിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്