പരസ്പരം കേൾക്കാൻ.my diary. khaleelshamras

ഏതൊരു സംഭാഷണവും
പരസ്പരം കേൾക്കാനുള്ള
വേദിയാണ്.
പരസ്പരം
സന്തോഷവും സമാധാനവും
കൈമാറാനുള്ള
അവസരമാണ്.
പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി
ഐക്യത്തിലെത്താനുള്ള
അവസരമാണ്.
അല്ലാതെ
പരസ്പരം അഹങ്കരിക്കാനും
കുറ്റം പറയാനുമുള്ള വേദിയല്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras