വാക്ക്.my diary. khaleelshamras

വഴിയോരങ്ങൾ
നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു.
വഴിയോരത്ത് കണ്ട
കാഴ്ചകളും
കേട്ട ശബ്ദങ്ങളും
നിന്നിലേക്ക്
ഒര് വാക്ക് ഇട്ടു തരുന്നു.
പിന്നെ അതുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ
നടക്കുന്നു.
പലപ്പോഴും നീ പോലും
അറിയാതെ
ആ ചർച്ചകളിൽ
നിന്റെ മനശ്ശാന്തി
നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
അത്തരം വാക്കുകൾ
മനസ്സിൽ ഫീഡ്
ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ
പെട്ടെന്ന് പോസിറ്റീവ്
ചർച്ചകൾക്ക് പര്യാപ്തമായ
മറ്റൊരു വാക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്