കോപ നിയന്ത്രണം.my diary. khaleelshamras

കോപം നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത
മനസ്സിന്റെ പ്രതിഫലമാണ്
ആർക്കും അതിനു കഴിയും.
ഒരു ചീത്ത ജീവിതത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ്
കോപം.
നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ്
കോപ നിയന്ത്രണം
അതാണ് ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്