വിജയിയും പരാജയിയും.my diary. khaleelshamras

സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി
സ്വയം ബാധ്യതയിൽ നിന്നും
ഒഴിഞ്ഞു മാറൽ
പരാജയത്തിലേക്കുള്ള
എളുപ്പ വഴിയാണ്.
ഏതൊരു പ്രശ്നത്തിന്റേയും
ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കലും
തിരുത്തലും
സാഹചര്യങ്ങളെ
കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കലും
വിജയിയുടെ
ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്