വിപരീത ഉത്തരം.my diary. khaleelshamras

സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
ഇവിടെ ഓരോ ബന്ധങ്ങളും
ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ
അറിയാനോ
അവരുടെ മനസ്സ് വേദനച്ചോ
എന്നുമൊന്നും
ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
അവരുടെ പ്രായം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ
ശാസിക്കുന്ന മുതിർന്ന
വ്യക്തി അവരുടെ ഭാഷ
ശ്രവിക്കാതെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ
സംസാരിക്കുന്നു.
ഇത് കുട്ടികളിൽ
മുതിർന്നവർ ഏതൊരു
ഉത്തരമാണോ
പ്രതീക്ഷിച്ചത്
അതിന്റെ വിപരീത
ഉത്തരം കുറിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്