അറിവ് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ.my diary. khaleelshamras

വെറും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ
മാത്രമാണ്
അറിവുകൊണ്ട് നീ ഉദ്വേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ
നീയത് പൂഴ്ത്തിവെക്കും.
അർക്കും ഉപകരിക്കാതെ
അവ നിന്റെ ഉള്ളിൽ
ചീഞ്ഞുനാറും.
ഇനി അറിവുകൊണ്ട് നീ ഉദ്വേശിക്കുന്ന
മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കങ്ങളിൽ
അറിവിന്റെ ലൈബ്രറികൾ
പണിയാനും.
ഹൃദയങ്ങളിൽ
സന്തോഷത്തിന്റേയും
സ്നേഹത്തിന്റേയും
പൂന്തോപ്പുകൾ പണിയാനും
ആണെങ്കിൽ
നീ അവ പങ്കു വെക്കും
ഒരു മാനദണ്ടവുമില്ലാതെ.
അത് നിന്നെ വിശാലമാക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras