തെളിയേണ്ട ചിത്രം.my diary. khaleelshamras

ഓരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ
നിന്നിൽ തെളിയേണ്ട ചിത്രം
അയാളുടെ പച്ചയിറച്ചി
തിന്നുന്ന രംഗമാണ്.
ഒരാളോട് കോപിക്കുമ്പോൾ
അയാളെ ജീവനോടെ
കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന
രംഗം നിന്റെ മനസ്സിൽ
തെളിയണം.
അവയൊന്നും
നീ കാണാനാഗ്രഹിക്കാത്ത
രംഗങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ
കുറ്റപ്പെടുത്താനും
കോപിക്കാനും
തുനിയാതിരിക്കുക..

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്