അർത്ഥം.മൈ diary. khaleelshamras

ഓരോ മനുഷ്യനും
തന്റെ ജീവിതത്തിന്
ഒരർത്ഥം
കുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്.
അവന്റെ ചിന്തകളും
ജീവിതവും
ആ അർത്ഥത്തിന്റെ
വാഖ്യാനങ്ങൾ
ആണ്.
അതിനു വിരുദ്ധമായത്
ഒന്നും അവന്
സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല.
അത്കൊണ്ട് ഓരോ
മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും
അവൻ
കുറിച്ചിട്ട അർത്ഥം എന്താണെന്ന്
അറിയണം.
എന്നിട്ട് അവന് പോറലേൽക്കാത്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras