വഴിമുടക്കികൾ

അവർ തങ്ങളുടെ അംഗബലം
കാണിക്കാനായി
പ്രകടനം നടത്തി.
തങ്ങളുടെ ജീവിത
മാർഗ്ഗത്തിനായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന
ഒരായിരങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുമുന്നിൽ
അതൊരു മാർഗ്ഗതടസ്സമായി.
പലരുടേയും പല ഏർപ്പാടുകളും മുടങ്ങി.
അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുടക്കി.
എന്നിട്ടും അവർ
പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ
ജന പക്ഷത്ത് ആണെന്ന്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras