ചിന്താ വിഷയങ്ങൾ.

ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരിടത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രയിൽ ഒരേ ശരീരവുമായി
നീ യാത്ര ചെയ്യുന്നു.
പക്ഷെ നിന്റെ
മാനസ്സ്
മാറിമറിയുന്ന ചിന്താവികാരങ്ങളുമായി
മാറി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുന്നു
ആയിരകണക്കിന്
ചിന്തകളിൽ
നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതിനെ
തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം
നിനക്കുണ്ട്.
പലപ്പോഴായി
ആ സ്വാതന്ത്ര്യം
വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ
നീ പരാജയപ്പെടുന്നു.
അതുകൊണ്ടാണ്
നീ പലപ്പോഴും
നിരാശനും അസംതൃപ്തനുമാവുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ
നിന്റെ ചിന്താവിഷയങ്ങളെ
തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്