ജീവിതം.my diary.Khaleelshamras

ദീർഘായുസ്സിനേക്കാൾ
മൂല്യമുള്ള ഒന്നാണ്
നീ ജീവിക്കുന്ന
ഈ കൊച്ചു നിമിഷം.
അത് പാവാതെ നോക്കലാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്