ചാഞ്ചാടിയാൽ.my diary.khaleelshamras

പ്രശ്നങ്ങൾ ഓരോന്നായി
മരണം വരെയുണ്ടാവും.
അതിനനുസരിച്ച്
നിന്റെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടിയാൽ
നിനക്ക് സമാധാനം നഷ്ടമാവും.
അതിലൂടെ
ഉറക്കം നഷ്ടമാവും.
ഒന്നിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ
കഴിയില്ല.
പ്രതിസന്ധികൾക്ക്
പ്രായോഗികമായ പ്രതിവിധികൾ
നിർദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ
അതിനെ മനസ്സിനേയും
ചിന്തകളേയും ഭരിക്കാൻ
അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.
അനുവദിച്ചാൽ
വിലപ്പെട്ട ജീവിതവും
നീണ്ട ആയുസ്സും
നിനക്ക് നഷ്ടമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്