ശാരീരിക വൈകല്യവും മാനസിക വൈകല്യവും.my diary.Khaleelshamras

ശാരീരിക അംഗവൈകല്യമുള്ള
ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി
അതിന്റെ പേരിൽ
പരിഹസിക്കാറില്ല.
ഇനി ആ വൈകല്യത്തിന്റെ
പേരിൽ അവരോട്
ദയ തോന്നി
ആ വൈകല്യം സ്വയം
വരുത്തി തീർക്കാറുമില്ല.
അവരുടെ പോരായ്മകളെ
മനസ്സിലാക്കി
വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക
എന്നതൊന്നേ
നാം ചെയ്യാറുള്ളു.
മാനസിക അംഗവൈകല്യങ്ങൾ
ഉള്ളവരോടും ജീവിതത്തിൽ
ഇതേ സമീപനം തന്നെ വേണം.
അസൂയയും
കോപവും
കുറ്റങ്ങളെ മാത്രം
എടുത്തു കാണിക്കലും
എല്ലാം ഇത്തരം
അംഗവൈകല്യങ്ങൾ
ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്
അനുയോജ്യമായ
തീരുമാനങ്ങൾ
എടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras