കൗണ്ട് ഡൗൺ.my diary.Khaleelshamras

ഒരു താച്ചറിയിലെ
ഒരു നിമിഷത്തിലെവിടേയോ
നിന്റെ പേരുമുണ്ട്.
അന്ന് ഒരു ചരമ കോളത്തിൽ
നിന്റെ പേരുമുണ്ടാവും,
ആ ഒരു തിയ്യതിയിലേക്കുള്ള
കൗണ്ട് ഡൗൺ മാത്രമാണ്
നിന്റെ ജീവിതം.
നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക്
ഇവിടെ ഒരു കൊണ്ട് ഡൗണും
നടക്കുന്നില്ല.
മറിച്ച് നടക്കുന്നത്
മരണത്തിലേക്കുള്ള
കൗണ്ട് ഡൗൺ മാത്രമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്