മാറ്റി ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ.my diary.Khaleelshamras

നിന്നെ ആരെങ്കിലും
പേടിപ്പിക്കുകയോ
ആറോടെങ്കിലും
നിനക്ക് പേടി തോന്നുകയോ
ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ.
പേടിയെ ഓട്ടിയകറ്റാൻ
നീ ചെയ്യേണ്ടത്
നിന്റെ മനസ്റ്റാവുന്ന
വെള്ളിത്തിരയിൽ
ആ പേടിപ്പിക്കുന്ന
രംഗങ്ങളെ ഒരു
ഹാസ്യ ചിത്രമായി
മാറ്റി ചിത്രീകരിക്കുക.
നിനക്ക് തുരാടാണോ
പേടി തോന്നിയത്
അവരെ ഒരു കോമാളിയാക്കി
അഭിനയിപ്പിക്കുക.
ഇനി വല്ലാത്ത പക
അവരോടുണ്ടെങ്കിൽ
നിന്റെ വേലക്കാരനായും
അവരെ കാണാം.
അത് പേടിയകറ്റി
പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനും
ശത്രുത മാറ്റി
കരുണയാക്കാനും
സഹായിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്