പ്രശ്നങ്ങളുടെ തിരമാലകൾ.my diary.Khaleelshamras

ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന
കടലിലേക്ക് കാറ്റ് വന്ന്
ചുമ്പനം വെക്കുമ്പോൾ
ആ ചുമ്പനത്തിനനുസരിച്ച്
കടൽ നൃത്തം ചെയ്യും.
തിരമാലകളായി
അവയെ നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാം.
അതുപോലെയാണ്
ജീവിതവും
ഒരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ
കാറ്റ് വന്ന് നിന്റെ
ജീവിതത്തെ ചുമ്പനം
ചെയ്ത് പോവും.
ആടിയുലയാനല്ല.
മറിച്ച് പരിഹാരത്തിന്റേയും
ക്ഷമയുടേയും
കണ്ടു കൊണ്ട് നിരീക്ഷിക്കാനും
അതിലൂടെ
പാഠങ്ങൾ ആവുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
പകർത്തിയെടുക്കാനുമാണ് അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras