നിമിഷത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിൽ.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ഈ നിമിഷത്തിന്റെ
കണ്ണാടിക്കു മുമ്പിൽ ചെന്ന്
നിന്റെ മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുക.
അവിടെ സന്തോഷം
കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ
മറ്റൊരിക്കലും നിന്നിൽ
അത് തെളിയാൻ
പോവുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുക.
ഇനി കണ്ണാടിയിൽ
നിന്റെ സന്തോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ
പേടിക്കേണ്ട..
മനോഹരമല്ലാത്ത
ഒരു പെട്ടിയിൽ,
ദുഃഖമെന്നും നിരാശയെന്നുമൊക്കെ
വിളിച്ച
പെട്ടിയിൽ
അതsച്ച് വെച്ചിരിക്കയാണ്.
അത് തുറന്നെടുക്കുക
എന്നതേ നിനക്ക് ചെയ്യാനുളളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്