നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം.my diary.Khaleelshamras

നിന്നെ ആരും അസ്വസ്തനാക്കുന്നില്ല,
നിന്നെ ആരും ദ്രോഹിക്കുന്നുമില്ല.
നീ അസ്വസ്തനും
പേടിച്ചവനുമൊക്കെയായി
ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അതിന് ഒരേയൊരു
ഉത്തരവാദിയേയുള്ളു.
ആത്മവിശ്വാസം
വളർത്തിയെടുക്കാത്ത
നിന്റെ മനസ്സും
അതിന്റെ നിന്നോട്
തന്നെയുള്ള
സംസാരമായ ചിന്തകളും
ആണ് അത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്