വിവാദ വിശയങ്ങൾ.my diary.Khaleelshamras

സമൂഹത്തിൽ നില നിൽക്കുന്ന
ഓരോ വിവാദ വിശയത്തിലും
ആ വിശയത്തിന്റെ
സാമൂഹികവും
ഭൂപ്രദേശത്തിന്റേയും
പരിധിയിലുള്ള ഭൂരിഭാഗം
മനുഷ്യരും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്.
അവരവരുടെ മനസ്സുകളിൽ
ചിലരിൽഅതിന്റെ നെഗറ്റീവും
മറ്റു ചിലരിൽ പോസിറ്റീവും
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അതിനനുസരിച്ച്
പലരുടേയും മനസ്സുകളിൽ
താളം തെറ്റുന്നുമുണ്ട്.
വിവാദ വിശയങ്ങൾ ചർച്ച
ചെയ്യാം
പക്ഷെ അത് സ്വന്തം
മനശ്ശാന്തി നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാവരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras