പ്രതികരണമെങ്ങിനെ?my diary.Khaleelshamras

ഏതൊരു സാഹചര്യത്തോടും
വ്യക്തിയോടും എങ്ങിനെ
പ്രതികരിക്കണമെന്നത്
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
തീരുമാനമാണ്.
നിയന്ത്രണവും
അവിടെയാണ്.
പ്രതികരണത്തിന്റെ ഭാഷ
നെഗറ്റീവ് ആവാതെ
നോക്കുക എന്നത്
നിന്റെ അത്യാവശ്യമാണ്.
ക്ഷമയും ആത്മസംയമനവും
പാലിച്ച്
മനസ്റ്റിനെ
പിടിച്ചു നിർത്തുക.
നിന്റെ മനസ്സിനേയും
അതിലൂടെ ജീവിതത്തേയും
നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്