ചർച്ചകൾ.my diary.khaleelshamras

ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലേയും
നെഗറ്റീവ് വശത്തെ
ചർച്ചക്കെടുക്കുന്നുവെന്നതാണ്
സന്തോഷകരമായ
ജീവിത നിമിഷങ്ങൾ നഷ്ടിക്കുന്നതിൽ
നിന്നും മനുഷ്യരെ
തടയുന്നത്.
വളരെ പോസിറ്റീവ്
ആയ
പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ
പോലും എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ്
എന്ന് കണ്ടെത്തി
അതിനെ മനസ്സുകൾക്കുള്ളിലും
ശരീരങ്ങൾക്ക് പുറത്തും
ചർച്ചക്ക് വെച്ച്
മനസ്സുകൾക്കുള്ളിലും
പുറത്തെ സാമുഹിക യാഥാവസ്ഥയിലും
ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
നടത്തുകയാണ് പലരും.
മറിച്ച്
പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലെ
പോസിറ്റീവുകളെയാണ്
മള്ളിലെ ചിന്നകളിലും
സാമുഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലും
ചർച്ചക്കെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ
വ്യക്തി ജീവിതവും
കുടുംബ ജീവിതവും
സാമുഹിക ജീവിതവും
എത്ര മനോഹരമായേനെ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്