വാക്ക്.my diary.Khaleelshamras

എത്രയെത്ര പാവം
മനുഷ്യരുടെ
മനസ്സുകളെയാണ്
നിന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്
നോവിക്കപ്പെട്ടത്.
എത്രയെത്ര മനസ്സുകളിൽ
ആണ് അത്
ഒരു ബോംബ് ആയി
പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്?
നിന്റെ സൂക്ഷ്മതയില്ലായ്മയും
മൗനം പാലിക്കാനുള്ള
വൈമനസ്യവും
ഇവിടെ വില്ലൻ ആവുകയായിരുന്നു.
എല്ലാ മനുഷ്യരും
പച്ച പാവങ്ങൾ
ആണ്:
നവർക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ കുത്തുവാക്കുകൾ
അല്ല മറിച്ച്.
അവർക്ക് ആശ്വാസം
പകർന്ന നല്ല വാക്കുകൾ ആണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്