അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല.my diary.Khaleelshamras

ഓരോ വ്യക്തിയും
തനിച്ച് തന്റേതായ ജീവിതത്തിന്റെ
അർത്ഥം തേടി
കുതിച്ചു പോവുന്നവരാണ്.
ആ അർത്ഥത്തിന്റെ
അനന്തര ഫലമാണ്
അവരെ കുറിച്ച്
നീ കാണുകയും
കേൾക്കുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ.
അതു നോക്കി അസൂയപ്പെട്ടിട്ട്
നിനക്കൊരു കാര്യവുമില്ല..
അങ്ങിനെ അസൂയപ്പെടാനും
പാടില്ല.
മറിച്ച് അതുപോലെ
പ്രാൽസാനിക്കപ്പെടാൻ
പാകത്തിലുള്ള
എന്തൊക്കെയോ നിന്നിലുമുണ്ട്.
അവയിൽ മികവ് പുലർത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്