ശത്രു കേന്ദ്രീകൃത ജീവിതം.my diary.khaleelshamras

ആർക്കെങ്കിലും നിന്നോട്
ശത്രുതയുണ്ട് എന്നതിൽ
ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല.
കാരണം അത് അവരുടെ
മനസ്സിന്റെ രോഗം മാത്രമാണ്.
പക്ഷെ തിരിച്ചങ്ങോട്ട്
ആരോടും ശത്രുത കാണിക്കാതിരിക്കുക
എന്നതാണ് പ്രസക്തം.
കാരണം ആരെയെങ്കിലും
നീ ശത്രുപക്ഷത്ത്
നിർത്തുന്നതിലൂടെ
അവരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
കേന്ദ്രമാക്കി നീ മാറ്റുകയാണ്.
ഒരു പക്ഷെ ഒരു ദിവസം
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും
അവരെ കുറിച്ചായിരിക്കും.
നിന്റെ ചിന്തകൾ
വളരുന്നത് അവരിൽ നിന്നുമായിരിക്കും.
നിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ
ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ച ഒരവസ്ഥയിലേക്ക്
അത് നിന്നെ ചെന്നെത്തിക്കും.
നിന്റെ മനസ്സ് വികൃതമാവും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്