ദീർഘായുസ്സ്.my diary.Khaleelshamras

ദീർഘായുസ്സ്
മനുഷ്യന് ഒരു പാട് ഇഷ്ടമാണ്.
പക്ഷെ
ഓരോ നിമിഷത്തേയും
ദീർഘായുസ്സിനായി
പാകപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറുമല്ല.
അതുകൊണ്ടാണ്
ദീർഘായുസ്സ്
എന്ന വലിയ ഫലത്തെ
കാണാതെ
താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളിലേക്ക്
മനുഷ്യൻ ചാഞ്ചാടിപ്പോവുന്നത്.
ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ
ഭക്ഷണ രീതികളിലേക്കും
മനസ്സിന് ഹാനികരമായ
സമർദ്ദങ്ങളിലേക്കും
അവൻ വഴിമാറുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്