വിതക്കേണ്ട വിത്ത്.my diary.Khaleelshamras

മരണ വാർത്തകൾ
ദുഃഖിപ്പിക്കും.
പക്ഷെ അവരോടൊപ്പം
ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ
ഉണ്ടായ നല്ല
അനുഭവങ്ങൾ
ഓർക്കുമ്പോൾ
ആ ദു:ഖത്തിൽ
നിന്നും സന്തോഷം
മുളച്ചു വരും.
നാമൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന
ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ
കൂടെയുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
മനസ്സുകളിൽ ഇത്തരം
വിത്തുകൾ വിതക്കാനാണ്
ശ്രമിക്കേണ്ടത്.
ഓർക്കാനായി
നല്ല അനുഭവങ്ങളും അറിവും
സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്