മനസ്സ് കേൾക്കുന്ന ഡോക്ടർ.my diary.Khaleelshamras

ശരിക്കും ശ്വാസം മനസ്സിന്റെ
സംസാരമാണെങ്കിൽ.
അതിനെ സുക്ഷ്മമായി
ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക്
അത് നന്നായി
കേൾക്കാൻ കഴിയും.
പക്ഷെ അതിനു
ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്
വസ്തുത.
അങ്ങിനെയൊനുണ്ടായാൽ
അവർക്കിടയിലെ ബന്ധം
കുടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായേനേ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras