സ്ഥാനാർത്ഥി.my diary.Khaleelshamras

നാട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ്.
സ്ഥാനാർത്ഥികളായി
ആരെയൊക്കെയോ
അണികളും പാർട്ടികളും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കയാണ്.
ചിലർ അത് പിടിച്ച് വാങ്ങിയവരാണ്.
ചിലർ അങ്ങിനെ
ഒന്നു ലഭിക്കാത്തതിൽ
മനംനൊന്തിരിക്കയാണ്.
ചിലർ കൂടുമാറുകയും ചെയ്തു.
സ്ഥാനാർത്ഥികളായി
മൽസരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും
ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്.
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്
എന്നെ ഇതിനായി
പാർട്ടിയും അണികളും തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഞാനെന്ന വ്യക്തിയാണോ
അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാട്ടിലെ
ജനമാണോ ഇവിടെ പ്രധാനം.
എനിക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ?
അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന്റെ
ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കി
അവരെ സമ്പന്നനാക്കാനാണോ?
എന്നെ സ്വയം സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ?
അല്ലെങ്കിൽ നാടിനു വേണ്ടിയാണോ?
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ സ്വയം ചോദിക്കുക.
എല്ലാം സ്വന്തത്തിനു വേണ്ടിയും
ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ആളാവാൻ വേണ്ടിയും
പ്രതാപം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും
ഒക്കെയാണെങ്കിൽ
നിങ്ങൾ ആ പദവിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചവരല്ല.
ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും
നമ്മെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി
വ്യത്യസ്ത പാർട്ടികളിൽ ഇരുന്നു
സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും അവർ ജയിക്കാൻ
യോഗ്യരല്ല.
ഇനി അവരെങ്ങാനും
ജയിച്ചു കയറിയാലോ
ജനമെന്ന യജനമാനർ
ഒരു കള്ളനെ തന്റെ നാടാവുന്ന
വീട്ടിന്റെ വേലക്കാരനായി
തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras