അപ്രസക്തനായ നീ.my diary.Khaleelshamras

മറ്റുള്ളവർക്ക് നീ
തികച്ചും അപ്രസക്തനാണ്.
മറ്റുള്ളവർ നിനക്കും.
ഓരോ വ്യക്തിയും
പ്രസക്തനാവുന്നത്
അവനവനുതന്നെയാണ്.
ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും
ജീവിതവും മരണവും
ഓരോരുത്തർക്കും
പ്രസക്തമാണ്.
ആ പ്രസക്തമായതിനെ
തനിമ നഷ്ടപ്പെടാതെ
സൂക്ഷിക്കൽ
അവനവന്റെ വലിയ
ഉത്തരവാദിത്വമാണ് '

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras