സമയത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാതി.my diary.Khaleelshamras

സമയം ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുന്ന
ഒരു മനുഷ്യന്
എല്ലാം കഴിഞിട്ടും
സമയം ബാക്കിയുണ്ടാവും.
അത് ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കാത്ത
ഒരു മനുഷ്യന്
എന്നും പരാതിയായിരിക്കും.
ഒന്നിനും സമയം
തികയുന്നില്ല
എന്ന പരാതി.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras