ജീവിതവഴിയിൽ.my diary.Khaleelshamras

നിന്റെ ജീവിതവഴിയിൽ
കൂടുതൽ കൂടുതൽ
പ്രതിസന്ധികൾ
മാർഘ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
വലിയ വലിയ
വിജയങ്ങളിലേക്കാണ്
നിന്റെ യാത്ര എന്നാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്