നീട്ടിവെയ്പ്പ് എന്തുകൊണ്ട്?my diary.Khaleelshamras

ഒരു മനുഷ്യൻ
ജീവിക്കുന്ന പരമാവധി
ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണ മെത്രയാണ്?
വളരെ കുറച്ച്
ദിവസങ്ങൾ മാത്രം .
പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ
നീട്ടിവെപ്പാണെങ്കിൽ
അതിനുമപ്പുറത്തുള്ള
ഒരു ദിവസത്തേക്കും.
അതെത്രയും അനന്തമാക്കാൻ
കഴിയുമോ
അത്രയും അനന്തമാക്കാനാണ്
അവൻ ശ്രമിക്കുന്നത്.
കാരണം
മറ്റുള്ളവരുടെ നശ്വരതയെ
കുറിച്ച് ഒരു പാട് പറയുമ്പോഴും
ഞാൻ സ്വയം നശ്വരനാണ്
എന്ന ബോധം
ആർക്കും ഇല്ല എന്നതാണ്
സത്യം.
അതുകൊണ്ടാണ് എന്തിനും
നീട്ടിവെയ്ക്കാൻ മനുഷ്യൻ
മുതിരുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras