ഭാഷ.my diary.Khaleelshamras

വിമർശിക്കുന്നവർ
അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ
വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ?
കോപിക്കുന്നവരും
തർക്കിക്കുന്നവരും
അതിൽ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുന്നുവെങ്കിൽ
അങ്ങിനെ ആയിക്കോട്ടെ.
അതിലൊന്നും
നിനക്ക് സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ
അവരോട് അതേ ഭാഷയിൽ
നീ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക.
നിനക്ക് സംതൃപ്തി നൽകിയ
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്താത്ത
ഭാഷയിലേ നീ പ്രതികരിക്കാൻ
പാടുള്ളു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്